2018 - urbanexus
2018-01-11 - POTUS 45 makes "shithole" comment

2018-01-11 - POTUS 45 makes "shithole" comment

2018POTUSmakesshitholecomment